Student Council

Members

Ivaylo Rangelov Chairman

Aleksandar Kitanov Vice-Chairman

Mirela Delcheva Secretary

Yasen Ivanov 

Yordan Aleksandrov

Stanislav Stanchev

Emilia Spasova

Rosen Yakimov


© Epu - European Polytechnical University - 2017 - All rights reserved.